info@dingo.nl

 

SAMENWERKINGSPARTNERS VAN DINGO

DINGO wordt ontwikkeld in een unieke samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de NHL Hogeschool, de OBS Prof. Wassenberghskoalle (Schoolbestuur Proloog) en Timpaan Onderwijs. Momenteel bevindt het project zich in de pilotfase van uitvoering.

 

DINGO is ontwikkeld door dr. Henderien Steenbeek, Louise Jansen, MSc., drs. Jaap Bos en ing. Freddy Kalwij. Dr. Henderien Steenbeek is universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie. Het idee voor DINGO komt voort uit één van haar onderzoeksprojecten. In samenwerking met Louise Jansen heeft zij de theoretische achtergrond en basis van DINGO uitgedacht. Jaap Bos en Freddy Kalwij (instrumentatiedienst RUG GMW) hebben deze ideeën vertaald en in praktijk gebracht in het instrument. Leerkrachten, leerlingen, IB en directie van de Wassenberghskoalle en studenten van de NHL Pabo hebben meegedacht in de (door)ontwikkeling van DINGO als praktijkinstrument en hebben het instrument getest. DINGO is vormgegeven door Bloemvis (zie onder).

De Pabo van de NHL Hogeschool is de penvoerder van het RAAK publiek project “Hoe kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context?”. Studenten van de Pabo hebben tijdens stages pilots gedraaid met testversies van DINGO. Hun ervaringen zijn gebruikt om van DINGO een instrument te maken dat goed werkbaar en efficiënt is voor de praktijk in de klas. Ook in de toekomst zullen studenten met DINGO blijven werken.

Timpaan Onderwijs is een middelgrote organisatie die zich richt op training, advies en consultancy, waarbij de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs (PO, VO, MBO) en de daaraan gelieerde organisaties centraal staan. Met als doel dat ieder kind zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. Binnen het RAAK publiek project “Hoe kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context?” heeft Timpaan Onderwijs samen met de Wassenberghskoalle verschillende leerlijnen uitgewerkt in doelen en deze doelen omgezet in leerlingtaal. Ook verzorgt Timpaan Onderwijs de scholing behorende bij DINGO en neemt het de scholen mee in het traject.

De Prof. Wassenberghskoalle is een Educatief Kindcentrum dat werkt volgens de uitgangspunten van de Reggio approach. De Reggio approach is een benadering, geen methode. Het gaat uit van; individu, omgeving en actie. De Prof. Wassenberghskoalle is de pilotschool binnen het project “Hoe kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context”. Deze praktijkvraag komt van de school zelf. Leerkrachten, leerlingen, IB en directie hebben meegedacht in de (door)ontwikkeling van DINGO als praktijkinstrument en hebben het instrument getest. Ook hebben zij samen met Timpaan Onderwijs doelen van de verschillende leerlijnen uitgewerkt en omgezet in leerlingtaal. De Prof. Wassenberghskoalle behoort tot het schoolbestuur Proloog. Onder Proloog vallen 23 openbare basisscholen in Leeuwarden en omgeving.

Het onderdeel van DINGO waar leerlingen mee werken is vormgegeven door Bloemvis. Bloemvis is ook verantwoordelijk voor de huisstijl van DINGO. Bloemvis heeft een ruime ervaring op het gebied van grafisch ontwerp, informatie ontwerp en communicatie. Bloemvis beschikt over een uitgebreid partnernetwerk. Een waarborg voor: maatwerk, actuele expertise en flexibiliteit in capaciteit. Bloemvis is Josée Jansen en Betty Vermeer.